Seanfhocal for every single Sraith Pictiúr 2021

NEW! Get the greatest ever advice & tips for the Irish Leaving Certificate with BUA. Click below to find out about our:

Leaving Certificate Revision Course

Mock oral exam


While it’s not necessary to use a seanfhocal for the Sraith Pictiúr, a well used, clever seanfhocal might impress the examiner and get you an extra couple of marks. See below how you can tie them into your Sraith Pictiúr.

WARNING!

Students overuse seanfhocail all the time and use them out of context. Think about how often you actually use proverbs or old sayings in English conversation? Make sure you provide the context for the seanfhocal and make sure it fits that context.

How to introduce it?

Here is a general sentence that might be used for introducing a seanfhocal for many of the Sraith Pictiúr.

Depending on the tense that you are using:

Is léir gur fíor an seanfhcoal… – It is clear that the proverb is true…

or

D’fhoghlaim sé ceacht tábhachtach … – He learned an important lesson …


Sraith Pictiúr 1 – Cuairt ar Aintín i Nua-Eabhrac

Déanann sparán trom croí eadrom – A heavy purse makes a light heart

Last picture

Bhí Kim, a máthair agus a haintín ríméadach lena seodra costasacha agus is léir gur fíor an seanfhocal; go ndéanann sparán trom croí éadrom.

Kim, her mother and her aunt were delighted with their expensive jewelry an it is clear that the proverb is true; A heavy purse makes a light heart.


Sraith Pictiúr 2 – Imreoir Gortaithe

Beidh lá eile ag an bPaorach – Your chance will come

Last picture

Bhí Seán in isle brí mar gheall ar a chos ach dúirt a bhainisteoir leis go mbeadh lá eile ag an bPaorach.

Seán was feeling down about his leg but his manager said that his chance will come again.


Sraith Pictiúr 3 – Bua sa chomórtas díospóireachta

Ní bhíonn bua gan dua – There’s no victory without hard work

Third picture

“Rinne an moltóir comhghairdeas leo dúirt sé gur léir go ndearna siad a lán oibre agus gur fíor an seanfhocal; ní bhíonn bua gan dua”

“The judge congratulated them and said that it was clear that they had worked hard and that it was clear the proverb was true: there’s not victory without hard work. 


Sraith Pictiúr 4 – Ná húsáid an cárta creidmheasa gan chead

Ní raibh feall riamh nach bhfillfeadh – There has never been a bad deed that hasn’t returned

Fifth picture

Bhí áiféala ar na páistí agus bhí a n-athair ar buille leo, ba léir gur fíor an seanfhocal; ní raibh feall riamh nach bhfillfeadh.

The children were regretful and their father was livid with them, it’s clear that the proverb was true, there has never been a bad deed that hasn’t returned.


Sraith Pictiúr 5 – Ag toghadh scolaire na bliana

Ar scáth a chéile a mhaireann muid – We live in each other’s shadow – depend on eachother

Last picture

Ghabh sí buíochas le gach duine a chaith vóta ar a son agus a chabhraigh léi, dúirt sí gur fíor an seanfhocal “ar scáth a chéile a mhaireann na daoine”.

She thanked everyone who voted for her and helped her, she said that the proverb is true, we live in each other’s shadow. 


Sraith Pictiúr 6 – An Ghaeilge – Seoid luachmhar agus cuid dár gcultúr

Beatha teanga í a labhairt – The life of a language is to speak it

Last picture

Ghabh Sinéad buíochas leis an múinteoir agus dúirt sí gur fíor an seanfhocal; beatha teanga í a labhairt.

Sinéad thanked the teacher and said that the proverb is true the life of a language is to speak it. 


Sraith Pictiúr 7 – Obair dhian: Torthaí maithe san Ardteistiméireacht

Ní bhíonn bua gan dua – There’s nó victory without hardwork

Last picture

Bhí Síle ríméadach go raibh sí san ollscoil ar deireadh agus dúirt sí léi féin gur fíor an seanfhocal; ní bhíonn bua gan dua.

Síle was delighted that she was finally at University and she said to herself that the proverb is true, there’s never victory without hard work. 


Sraith Pictiúr 8 – Comhoibriú an phobail

Ar scáth a chéile a mhaireann muid- People live in each other’s shadow – depend on eachother

Last picture

Caithfidh go raibh siad an-bhródúil astú féin agus dúirt Máire leis an slua gur fíor an seanfhocal; ar scáth a chéile a mhaireann muid.

They must have been very proud of themselves and Máire told the audience that the proverbs is true; we live in each other’s shadow. 


Sraith Pictiúr 9 – Breoite ar scoil

Choice of 3 class seanfhocail here. You can choose which one to use, or you could incorporate all three. A warning comes with the third one!

Dochtúir na sláinte an codladh – Sleep is the best medicine

Last picture

Bhí Rachel ag smaoineamh ar an seanfhocal a d’fhoghlaim sí sa rang; dochtúir na sláinte an codladh. agus chuaigh sí díreach go dti a leaba.

Rachel was thinking about the proverb she learned in class; sleep is the best medicine and seh went straight to her bed.

Is minic a leann maidin bhrónach oíche shúgach – A sorry morning often followed a merry night

Second picture

D’éirigh Rachel agus í lán le trua di féin, ba léir gur fíor an seanfhocal, is minic a leann maidin bhrónach oíche shúgach.

Rachel got up and was full of self-pity, it was clear that the proverb was true, a sorry morning often followed a merry night!

Warning!

Only use this if you’re feeling a bit cheeky and the examiner seems like they appreciate a bit of craic!

Leigheas na póite, ól arís – The only cure for a hangover is to drink again

Last picture

Bhí Rachel ríméadach nuair a bhí cead aici dul abhaile. D’fhág sí an scoil agus ar a bealach abhaile bhuail sí isteach ag an teach tábhairne chun deoch a fháil mar mar a deir an seanfhocal; is é leigheas na póite ná ól arís.

Rachel was delighted when she was allowed to go home. She left the school and on her way home she knocked into the pub to get a drink because as the proverb says the only cure for a hangover is to drink again. 


Sraith Pictiúr 10 – Drochaimsir an Gheimhridh – Athrú Aeráide

Ar scáth a chéile a mhaireann muid – We live in each other’s shadow – depend on each other

Last picture

D’aontaigh siad go gcaithfidh gach duine iarracht a dhéanamh an timpeallacht a chosaint mar gur fíor an seanfhocal; ar scáth a chéile a mhaireann muid.

They agreed that everyone had to try and protect the environment because the proverb was true, we live in each other’s shadow.


Sraith Pictiúr 11 – Timpiste sa choláiste samhraidh

Ní bhíonn in aon rud ach seal – Everything is temporary

Last picture

Bhí díomá ar Harry ag féachaint ar gach duine eile ag damhsa ach dúirt an príomhoide leis smaoineamh ar an seanfhocal nach mbíonn in aon rud ach seal agus nára fada go mbeadh sé ar ais ar a sheanléim.

Harry was disappointed watching everyone else dancing but the principal told him to think about the proverb, that everything is only temporary and it wouldn’t be long til he was right again.


Sraith Pictiúr 12 – Sláinte na nÓg – Seachtain na Sláinte

Is fearr an tsláinte ná an táinte – Health is better than wealth. 

Last picture

Dúirt sí freisin go raibh sé an-tábhachtach leanúint ar aghaidh leis na nósanna a d’fhoghlaim siad an tseachtain sin agus dúirt sí gur fíor an seanfhocal; is fearr an tsláinte ná an táinte.

She also said that it was very important to continue on with the habits they learned that week and that the proverb is true; health is better than wealth. 


Sraith Pictiúr 13 – Bua ag Cór na Scoile

Ní bhíonn bua gan dua – There’s nó victory without hardwork

last picture

“Rinne an moltóir comhghairdeas leo dúirt sé gur léir go ndearna siad a lán oibre agus gur fíor an seanfhocal; ní bhíonn bua gan dua”

“The judge congratulated them and said that it was clear that they had worked hard and that the proverb was true: there’s not victory without hard work.” 


Sraith Pictiúr 14 – Teip sa scrúdú tiomána

Is í ciall cheannaithe an chiall is fearr – Bought sense is the best sense

Beidh lá eile ag an bPaorach – Your chance will come

Last picture

Mhínigh Chandler dá athair faoi céard a tharla. Dúirt a athair leis gur fíor an seanfhocal is í ciall cheannaithe an chiall is fearr agus go mbeadh lá eile ag an bPaorach.

Chandler explained to his father about what happened. His father said that the proverb is true, bought sense is the best sense and his day would come.


Sraith Pictiúr 15 – Turas go dtí comórtas leadóige Wimbledon

Bíonn siúlach scéalach – He who travels has stories to tell

Last picture

Bhí brón orthu go raibh siad ag filleadh abhaile ach bhí siad ag súil go mór le hinsint dá gcáirde faoin turas ar fad agus d’aontaigh siad gur fíor an seanfhocal: bíonn siúlach scéalach.

They were sad to be returning home but they were looking forward to telling their friends about their trip and they agreed that the proverb is true; he who travels has stories to tell. 


Sraith Pictiúr 16 – Agallamh do nuacht TG4 @7

Bíonn an fhírinne searbh – Truth is bitter

Last picture

Níor aontaigh a athair leis gur chuir sé go leor brú air, dúirt Joey leis go mbíonn an fhírinne searbh.

His father didn’t agree that he put him under pressure, Joey said told him that truth is bitter


Sraith Pictiúr 17 – Tionscadal ar Fhéilte na hÉireann

Ná déan nós is ná bris nós – Don’t make a tradition and don’t break a tradition.

Last picture

D’inis an t-athair do Harry agus Hermione gur nós dó na traidisiúin chéanna a dhéanamh gach bliain le haghaidh na féilte seo agus go bhfuil sé tábhachtach cuimhneamh ar an seanfhocal: ná déan nós is ná bris nós.

The father told Harry and Hermione that he follows these same traditions every year and that it’s important to remember the proverb, never make a tradition and never break a tradition.


Sraith Pictiúr 18 – Robáil Bhainc

Filleann an feall ar an bhfeallaire – Every bad deed returns to it’s doer.

Last picture

Ghearr an breaitheamh téarma príosúin ar na gadaithe agus ba léir gur fíor an seanfhocal, filleann an feall ar an bhfeallaire.

The judge gave both robbers prison sentences and it was clear the proverb is true, every bad deed returns to it’s doer. 


Sraith Pictiúr 19 – Ag Téacsáil sa Rang

Nuair a bhíonn an cat amuigh, bíonn an luch ag rince – When the cats away the mice will play!

Second picture

Bhí tuismitheoirí Joey imithe don deireadh seachtaine agus bhí sé ag smaoineamh ar an seanfhocal; nuair a bhíonn an cat amuigh, bíonn an luch ag rince.

Joey’s parents were gone for the weekend and he was thinking about the proverb, when the cats away the mice will play.


Sraith Pictiúr 20 – Caillte sna Sléibhte

Ní hé lá na gaoithe lá na scolb – A windy day is not the day for thatching

Last picture

Duirt siad gur fhoghlaim siad ceacht tábhachtach agus nach rachaidís amach sa cheo arís, d’aontaigh siad gur fíor an seanfhocal; ní hé lá na gaoithe lá na scoilbe

They said that they learned an important lesson and that they wouldn’t go out in the fog again, they agreed that the proverb was true; a windy day is not the day for thatching.