Seanfhocail for every single Sraith Pictiúr 2019

NEW! Get the greatest ever advice & tips for the Irish Leaving Certificate with BUA. Click below to find out about our:

Irish Oral Exam Workshop

Mock oral exam


While it’s not necessary to use a seanfhocal for the Sraith Pictiúr, a well used, clever seanfhocal might impress the examiner and get you an extra couple of marks. See below how you can tie them into your Sraith Pictiúr.

WARNING!

Students overuse seanfhocail all the time and use them out of context. Think about how often you actually use proverbs or old sayings in English conversation? Make sure you provide the context for the seanfhocal and make sure it fits that context.

How to introduce it?

Here is a general sentence that might be used for introducing a seanfhocal for many of the Sraith Pictiúr.

Depending on the tense that you are using:

Is léir gur fíor an seanfhcoal… – It is clear that the proverb is true…

or

D’fhoghlaim sé ceacht tábhachtach … – He learned an important lesson …


Sraith Pictiúr 1 – Cuairt ar Aintín i Nua-Eabhrac

Déanann seilbh sásamhPossession makes for satisfaction

Last picture

Bhí Kim agus a haintín an-sásta lena seodra costasacha agus is léir gur fíor an seanfhocal; déanann seilbh sásamh.

Kim and her aunt were very happy with their expensive jewelry an it is clear that the proverb is true; possession makes for satisfaction.


Sraith Pictiúr 2 – Imreoir Gortaithe

Beidh lá eile ag an bPaorach – Your chance will come

Last picture

Bhí Seán in isle brí mar gheall ar a chos ach dúirt a bhainisteoir leis go mbeadh lá eile ag an bPaorach.

Seán was feeling down about his leg but his manager said that his chance will come again.


Sraith Pictiúr 3 – Post Samhraidh

Is fearr obair ná caint – Working is better than talking

Last picture

Bhí samhradh íontach ag na buachaillí ag obair agus d’aontaigh siad gur fíor an seanfhocal “Is fearr obair ná caint.”

The boys had a terrific summer working and they agreed that the proverb is true “working is better than talking”.


Sraith Pictiúr 4 – Ná húsáid an cárta creidmheasa gan chead

Is í ciall cheannaithe an chiall is fearr – Bought sense is the best sense

Last picture

D’fhoghlaim siad gan an cárta creidmheasa a úsáid gan chead arís agus is léir gur fíor an seanfhocal; is í ciall cheannaithe an chiall is fearr.

They learned never to use the credit card again without permission and it’s clear that the proverb is true; Bought sense is the best sense. 


Sraith Pictiúr 5 – Ag Campáil Cois Fharraige

Is olc an ghaoth nach séideann maitheas do dhuine éigin – It’s a bad wind that doesn’t blow good for somebody.

Last picture

Bhí an t-óstán i bhfad níos deise ná an t-ionad campála agus d’aontaigh siad gur fíor an seanfhocal; is olc an ghaoth nach séideann maitheas do dhuine éigin.

The hotel was far nicer than the campsite and they agreed that the proverb was true; it’s a bad wind that doesn’t blow good for somebody. 


Sraith Pictiúr 6 – An Ghaeilge – Seoid luachmhar agus cuid dár gcultúr

Beatha teanga í a labhairt – The life of a language is to speak it

Last picture

Ghabh Sinéad buíochas leis an múinteoir agus dúirt sí gur fíor an seanfhocal; beatha teanga í a labhairt.

Sinéad thanked the teacher and said that the proverb is true the life of a language is to speak it. 


Sraith Pictiúr 7 – Obair dhian: Torthaí maithe san Ardteistiméireacht

Ní bhíonn bua gan dua – There’s nó victory without hardwork

Last picture

Bhí Síle ríméadach go raibh sí san ollscoil ar deireadh agus dúirt sí léi féin gur fíor an seanfhocal; ní bhíonn bua gan dua.

Síle was delighted that she was finally at University and she said to herself that the proverb is true, there’s never victory without hard work. 


Sraith Pictiúr 8 – Comhoibriú an phobail

Ar scáth a chéile a mhaireann daoine – People live in each other’s shadow

Last picture

Caithfidh go raibh siad an-bhródúil astú féin agus dúirt Máire leis an slua gur fíor an seanfhocal; ar scáth a chéile a mhaireann daoine.

They must have been very proud of themselves and Máire told the audience that the proverbs is true; we live in each other’s shadow. 


Sraith Pictiúr 9 – Breoite ar scoil

Warning!

Only use this if you’re feeling a bit cheeky and the examiner seems like they appreciate a bit of craic!

Leigheas na póite, ól arís – The only cure for a hangover is to drink again

Last picture

Bhí Rachel ríméadach nuair a bhí cead aici dul abhaile. D’fhág sí an scoil agus ar a bealach abhaile bhuail sí isteach ag an teach tábhairne chun deoch a fháil mar mar a deir an seanfhocal; is é leigheas na póite ná ól arís.

Rachel was delighted when she was allowed to go home. She left the school and on her way home she knocked into the pub to get a drink because as the proverb says the only cure for a hangover is to drink again. 


Sraith Pictiúr 10 – Madra ar strae

Is í ciall cheannaithe an chiall is fearr – Bought sense is the best sense

Last picture

Gheall Síle nach dtarlódh sé riamh arís. Is léir gur fíor an seanfhocal; is í ciall cheannaithe an chiall is fearr.

Sile promised that it would never happen again. It’s clear that the proverb is true; bought sense is the best sense. 


Sraith Pictiúr 11 – Turas Scoile

Giorraíonn beirt bóthar – Two (company) shortens the road. 

Fourth picture

Is léir go raibh turas fada acu ach mar a deir an seanfhocal; giorraíonn beirt bóthar agus toisc go raibh grúpa acu ann bhain siad taitneamh as.

It’s clear they had a long journey but as the proverb says; two shorten the road and seen as there was a group of them there they enjoyed it. 


Sraith Pictiúr 12 – Sláinte na nÓg – Seachtain na Sláinte

Is fearr an tsláinte ná an táinte – Health is better than wealth. 

Last picture

Dúirt sí freisin go raibh sé an-tábhachtach leanúint ar aghaidh leis na nósanna a d’fhoghlaim siad an tseachtain sin agus dúirt sí gur fíor an seanfhocal; is fearr an tsláinte ná an táinte.

She also said that it was very important to continue on with the habits they learned that week and that the proverb is true; health is better than wealth. 


Sraith Pictiúr 13 – Bua sa Seó Tallainne

Ní bhíonn bua gan dua – There’s nó victory without hardwork

Second last picture

Smaoinigh siad siar ar an gcleachtadh ar fad a rinne siad don trí mhí agus d’aontaigh siad gur fíor an seanfhocal; ní bhíonn bua gan dua.

They thought back over all the practise they had put in over the three months and agreed that the proverp is true, there’s no victory without hardwork. 


Sraith Pictiúr 14 – Drochaimsir an Gheimhridh – Athrú Aeráide

Is fearr go mall ná go brách – It’s better late than never

Last picture

Dúirt Chandler go raibh an timpeallacht i mbaol agus go raibh sé náireach nach ndearna polaiteoirí aon rud faoi roimhe sin. D’aontaigh Monica leis ach dúirt sí gur fíor an seanfhocal “is fearr go mall ná go brách” agus go mbeadh ar gach duine tabhairt faoin bhfadhb anois.

Chandler said that the environment was in danger and it was scandalous that politicians had done nothing about it before. Monica agreed with him but said that the proverb was true and that it’s better late than never and everyone would have to tackle the problem now. 


Sraith Pictiúr 15 – Lá ag Cluiche Rugbaí i Stade de France

Bíonn siúlach scéalach – He who travels has stories to tell

Last picture

Bhí siad ag súil go mór le filleadh abhaile agus insint dá gcáirde faoin turas agus d’aontaigh siad gur fíor an seanfhocal: bíonn siúlach scéalach.

They were looking forward to returning home and telling their friends about their trip and they agreed that the proverb is true; he who travels has stories to tell. 


Sraith Pictiúr 16 – Na Déagóirí Cróga

In am an ghátair a bhraitear an chabhair – A friend in need is a friend indeed.

Last picture

Ghabh an seanfhear buíochas leis an déagóirí dúirt sé leo gur fíor an seanfhocal: in am an ghátair a bhraitear an chabhair.

The old man thanked the teenagers and he told them that the proverb is true a friend in need is a friend indeed.


Sraith Pictiúr 17 – Tionscadal ar Fhéilte na hÉireann

Ná déan nós is ná bris nós – Don’t make a tradition and don’t break a tradition.

Last picture

D’inis an t-athair do Harry agus Hermione gur nós dó na traidisiúin chéanna a dhéanamh gach bliain le haghaidh na féilte seo agus go bhfuil sé tábhachtach cuimhneamh ar an seanfhocal: ná déan nós is ná bris nós.

The father told Harry and Hermione that he follows these same traditions every year and that it’s important to remember the proverb, never make a tradition and never break a tradition.


Sraith Pictiúr 18 – Ag toghadh scoláire na bliana

Beireann buan bua – Constancy brings victory

Last picture

Mhol an múinteoir Sandra go hard, luaigh sé an obair dhian a chuir sí isteach an bhliain ar fad agus go raibh sí riamh tuillteanach cabhair a thabhairt do gach duine. Dúirt sé gur fíor an seanfhocal; beireann buan bua agus gur thaispeán Sandra é seo go maith.

The teacher praised Sandra, he mentioned the hard work she put in all year and that she was always willing to help everybody. He said that the proverb is true; constancy brings victory and that Sandra has shown this. 


Sraith Pictiúr 19 – Teip sa scrúdú tiomána

Is í ciall cheannaithe an chiall is fearr – Bought sense is the best sense

Beidh lá eile ag an bPaorach – Your chance will come

Last picture

Mhínigh Rónan dá athair faoi céard a tharla. Dúirt a athair leis gur fíor an seanfhocal is í ciall cheannaithe an chiall is fearr agus go mbeadh lá eile ag an bPaorach.

Ronan explained to his father about what happened. His father said that the proverb is true, bought sense is the best sense and his day would come.


Sraith Pictiúr 20 – Samhradh Iontach

Is fearr obair ná caint – Working is better than talking

Last picture

Cheap siad gurb é an samhradh ab fhearr a bhí acu riamh mar bhí siad chomh gnóthach sin agus d’aontaigh siad gur fíor an seanfhocal; is fearr obair ná caint.

They thought that it was the best summer they ever had because they were so busy and agreed that the proverb is true; working is better than talking.