Seanfhocail for each Sraith Pictiúr

While it’s not necessary to use a seanfhocal for the Sraith Pictiúr, a well used, clever seanfhocal might impress the examiner and get you an extra couple of marks. See below how you can tie them into your Sraith Pictiúr.

WARNING!

Students overuse seanfhocail all the time and use them out of context. Think about how often you actually use proverbs or old sayings in English conversation? Imagine telling someone where you live and then randomly saying “A stitch in time saves nine”. This happens in Irish when students try to overuse seanfhocail. Make sure you provide the context for the seanfhocal and make sure it fits that context.

How to introduce it?

Here is a general sentence that might be used for introducing a seanfhocal for many of the Sraith Pictiúr.

Depending on the tense that you are using:

Is léir gur fíor an seanfhcoal… – It is clear that the proverb is true…

Ba léir gur fíor an seanfhocal… – It was clear that the proverb is true …

or

D’fhoghlaim sé ceacht tábhachtach … – He learned an important lesson …


Sraith Pictiúr 1 – An Fhoireann ag Cruthú go hÍontach

Ní bhíonn bua gan dua – There’s no victory without hardwork

Last picture, final sentence.

“Dúirt an príomhoide leo gur oibrigh siad go dian agus ba léir gur fíor an seanfhocal; Ní bhíonn bua gan dua”

The principal told them that they worked very hard and it was clear that the proverb is true; There’s no victory without hardwork.


Sraith Pictiúr 2 – Cúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht

Beatha teanga í a labhairt – The life of a language is in speaking it

Last picture, final sentence.

“Bhí na déagóirí fós ag spalpadh Gaeilge agus lán le spraoí, ba léir gur fíor an seanfhocal; Beatha teanga í a labhairt”

The teenagers were still chatting away in Irish and full of fun, it was clear that the proverb is true; The Life of a language is in speak it.


Sraith Pictiúr 3 – Timpiste

Filleann an feall ar an bhfeallaire – The evil deed returns to the evil doer

Last picture, final sentence.

“Ghabh an Garda é ansin mar gheall ar thiomáint dáinséarach agus ba léir gur fíor an seanfhocal; fillean an feall ar an bhfeallaire”

The Guard arrested him for dangerous driving and it was clear that the proverb is true; the evil deed returns to the evil doer.


Sraith Pictiúr 4 – Rialacha scoile

Ní bhíonn rath ach mar a mbíonn smacht – There’s only success where there’s discipline

Last picture, final sentence.

“D’fhoghlaim na daltaí ceacht tábhachtach ní bhíonn rath ach mar a mbíonn smacht”

The students learned an important lesson, there’s only success where there’s discipline. 


Sraith Pictiúr 5 Caillte sna Sléibhte

Ní hé lá na gaoithe lá na scolb – A windy day is not the day for thatching

Last picture, final sentence.

“D’fhoghlaim siad ceacht tábhachtach an lá sin gan dul ag sléibhteoireacht sa cheo agus ba léir gur fíor an seanfhocal; ní hé lá na gaoithe lá na scolb.

They learned an important lesson that day not to go mountaineering in the fog and it was clear that the proverb is true, a windy day is not the day for thatching. 


Sraith Pictiúr 6 Mo Cheol Thú! Mo Cheol Sibh!

Ní neart go cur le chéile – There’s no strength without unity

Last picture, final sentence.

“Dúirt an príomhoide go raibh comhoibriú íontach ann idir daltaí, múinteoirí, tuismitheoirí agus pobal na scoile agus ba léir gur fíor an seanfhocal; Ní neart go cur le chéile”

The principal said that there was terrific cooperation between the students, teachers, parents and school community and it was clear that the proverb is true; there’s no strength without unity. 


Sraith Pictiúr 7 Lá Spraoi san Ardchathair

Giorraíonn beirt bóthar – Two shorten the road

Second or fifth picture, final sentence.

“Bhí am íontach acu i dteannta a chéile, bhí siad ag caint agus ag comhrá agus ba léir gur fíor an seanfhocal; Giorraíonn beirt bóthar”

They had a great time together, they were chatting away and it was clear that the proverb is true; two shorten the road. 


Sraith Pictiúr 8 Cóisir gan Chead

Nuair a bhíonn an cat amuigh bíonn an luch ag rince – When the cat’s away the mice will play.

Second picture, final sentence.

“Chuir siad glaoch ar a gcairde agus mhínigh siad go mbeadh cóisir acu sa teach, ba léir gur fíor an seanfhocal; nuair a bhíonn an cat amuigh bionn an luch ag rince.”

They called their friends and explained that they would have a party in the house, it was clear that the proverb is true; when the cat’s away the mice will play!


Sraith Pictiúr 9 Drochaimsir an Gheimhridh – Athrú Aeráide

Ní neart go cur le chéile – There’s no strength without unity

Last picture.

“D’aontaigh siad go raibh an timpeallacht i mbaol agus go mbeadh sé deacair dul i ngleic leis an bhfadhb ach mar a deir an seanfhocal; Ní neart go cur le chéile agus má bhíonn gach duine freagrach b’fhéidir go n-éireoidh linn ár dtimpeallacht a thabhairt slán.

They agreed that the environment was in danger and that it would be difficult to get to grips with the problem but as the proverb says; There’s no strength without unity and if everyone took responsibility perhaps we can save the environment. 


Sraith Pictiúr 10 Comórtas Cócaireachta ar TG4

Ní bhíonn bua gan dua – There’s no victory without hardwork

Last picture, final sentence.

“Dúirt an príomhoide leo gur oibrigh siad go dian agus ba léir gur fíor an seanfhocal; Ní bhíonn bua gan dua”

The principal told them that they worked very hard and it was clear that the proverb is true; There’s no victory without hardwork.


Sraith Pictiúr 11 Filleann an Fón

Is maith an t-anlann an t-ocras – Hunger is the best sauce

Fourth picture, final sentence.

“Bhí na déagóirí stiúgtha leis an ocras, d’ith siad píotsa mór piobarónaí agus babhla mór spaigití bolognese bhí sé an-bhlasta agus ba léir gur fíor an seanfhocal; Is maith an t-anlann an t-ocras.


Sraith Pictiúr 12 Fadhbanna ar Saoire

Is olc an ghaoth nach séideann do dhuine éigin – It’s a bad wind that doesn’t blow for somebody. 

Last picture, final sentence.

“Bhí siad íontach sásta leis an uasghrádú a fuair siad agus dúirt an t-athair gur fíor an seanfhocal; is olc an ghaoth nach séideann do dhuine éigin.”

They were very happy with the upgrade they got and the father said that the proverb is true; it’s a bad wind that doesn’t blow for somebody.


Sraith Pictiúr 13 Buntáistí Móra na hIdirbhliana

Is í an chiall cheannaithe an chiall is fearr – Bought sense is the best sense

Last picture, final sentence.

“Smaoinigh siad siar ar an mbliain a bhí acu agus an taithí ar fad a fuair siad. D’aontaigh siad gur fhoglaim siad go leor scileanna agus gur fíor an seanfhocal; Is í an chiall cheannaithe an chiall is fearr.”

They thought back over the year that they had and the experience they gained. They agreed that they learned lots of skills and that the proverb is true; bought sense is the best sense. 


Sraith Pictiúr 14 Gaisce

Is í an chiall cheannaithe an chiall is fearr – Bought sense is the best sense

Last picture, final sentence.

“Smaoinigh siad siar ar an mbliain a bhí acu agus an taithí ar fad a fuair siad. D’aontaigh siad gur fhoglaim siad go leor scileanna agus gur fíor an seanfhocal; Is í an chiall cheannaithe an chiall is fearr.”

They thought back over the year that they had and the experience they gained. They agreed that they learned lots of skills and that the proverb is true; bought sense is the best sense. 


Sraith Pictiúr 15 Gadaíocht ar an Traein

Filleann an feall ar an bhfeallaire – The evil deed returns to the evil doer

“Ghabh na Gardaí an gadaí agus thug siad an sparán ar ais don chailín. Bhí ríméad ar an gcailín a sparán a fháil, tugadh an gadaí go priosún agus ba léir gur fíor an seanfhocal; filleann an feall ar an bhfeallaire.”

The Guards arrested the thief and they gave the girl back her purse. The girl was delighted to get her purse back, the thief was brought to prison and it was clear that the proverb is true, The evil deed returns to the evil doer.


Sraith Pictiúr 16 Bronntanas Costasach

Is í an chiall cheannaithe an chiall is fearr – Bought sense is the best sense

Final picture, last sentence.

“Fuair sí an bille is déanaí agus ní raibh sé ach €25. Caithfidh gur fhoghlaim sí ceacht tábhachtach ón gcéad bhille mar sheol sí téacsanna dá cairde in áit a bheith ag glaoch orthu. Ba léir gur fíor an seanfhocal; ciall cheannaithe an chiall is fearr. ”

She got the latest bill and it was only €25. She must have learned an important lesson from the first bill because she sent her friends text messages insteadh of ringing them. It was clear that the proverb is true; bought sense is the best sense. 


Sraith Pictiúr 17 Samhradh Iontach

Is í an chiall cheannaithe an chiall is fearr – Bought sense is the best sense

Final picture.

“Smaoinigh siad siar ar na rudaí ar fad a rinne siad an Samhradh sin agus na scileanna a d’fhoghlaim siad, ba léir gur fíor an seanfhocal; Is í an chiall cheannaithe an chiall is fearr.”

They thought back over all of the things they did that Summer and the skills they learned, it was clear that the proverb is true, bought sense is the best sense. 


Sraith Pictiúr 18 Cluiche Nua Ríomhaireachta: Taitneamh agus Trioblóid

Is í an chiall cheannaithe an chiall is fearr – Bought sense is the best sense

Last picture.

“Bhí air a obair bhaile a dhéanamh ansin agus ní raibh a thuismitheoirí pioc sásta leis. D’fhoghlaim sé ceacht tábhachtach an lá sin, a chuid obair bhaile a dhéanamh sula ndeachaigh sé amach lena chairde. Ní dhearna sé an botún céanna arís agus ba léir gur fíor an seanfhocal; Is í an chiall cheannaithe an chiall is fearr.”

He had to do his homework then and his parents weren’t one bit happy with him. He learned an important lesson that day, to do his homework before he went out with his friends. He didn’t make the same mistake again and it is clear that the proverb is true; bought sense is the best sense. 


Sraith Pictiúr 19 Agallamh do Nuacht TG4 @ 7

Géibheann cos ar siúl rud éigin – A moving leg gets something

Fifth picture.

“Fuair siad t-léine agus caipín saor in aisce agus bhí siad rímeadach leo féin agus sásta gur ghlaic siad páirt sa chlár, ba léir gur fíor an seanfhocal; Géibheann cos ar siúl rud éigin.”

The got a free t-shirt and cap and they were delighted with themselves and happy that they took part in the programme. It was clear that the proverb is true; A moving leg gets something.


Sraith Pictiúr 20 Tine sa Teach

Tá Dia láidir is máthair mhaith aige – God is strong and has a good mother

Last picture.

“Tháinig biseach ar an gcailín san ospidéal, dúirt an banaltra léi é a thógáil go bog ar feadh cúpla lá. Thuig sí go raibh an t-ádh dearg léi gur shábháil a máthair í ón tine agus dúirt sí leis an mbanaltra gur fíor an seanfhocal; Tá Dia láidir is máthair mhaith aige!”

The girl recovered in the hospital, the nurse told her to take it easy for a couple of days. She realised that she was very lucky that her mother saved her from the fire and she told the nurse that the proverb is true, God is strong and has a good mother.